RB ESPI 5/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB ESPI 5/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „LC”) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2016 r. otrzymał od Sobiepan Holdings Limited z siedzibą w Larnace, Cypr, zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LC – sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy. Z otrzymanego dokumentu wynika jak poniżej.

Obowiązek sporządzenia zawiadomienia powstał w wyniku zaksięgowania w dniu 13 stycznia 2016 r. 11.800.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela LC na rachunku papierów wartościowych Sobiepan Holdings Limited – w ramach realizacji porozumienia pomiędzy Sobiepan Holdings Limited a podmiotem trzecim.

Przed ww. zdarzeniem Sobiepan Holdings Limited nie posiadał żadnych akcji LC.

Po ww. zdarzeniu Sobiepan Holdings Limited posiada 11.800.000 akcji zwykłych na okaziciela LC stanowiących 59,88% kapitału zakładowego, które uprawniają do oddania 11.800.000 głosów na walnym zgromadzeniu LC (59,88% w ogólnej liczbie głosów).

W okresie najbliższych 12 miesięcy Sobiepan Holdings Limited nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LC a także nie wyklucza zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LC – w zależności od koniunktury na rynku akcji.

Brak jest podmiotów zależnych od Sobiepan Holdings Limited, które posiadałyby akcje LC.

Brak jest osób trzecich, z którymi Sobiepan Holdings Limited zawarłaby umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.