RB ESPI 7/2016 | Zawiadomienie w sprawie zawarcia przez akcjonariuszy Spółki porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ofercie

RB ESPI 7/2016 | Zawiadomienie w sprawie zawarcia przez akcjonariuszy Spółki porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ofercie

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „LC”) informuje, iż w dniu 15 lutego 2016 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5_ i pkt 6_ Ustawy.

Zawiadomienie zostało wystosowane przez pełnomocnika akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 5.754.786 akcji LC, które uprawniają do oddania 5.754.786 głosów (29,20% w kapitale zakładowym i 29,20% w ogólnej liczbie głosów), tj.:

1. Pana Mariusza Muszyńskiego posiadającego 2.310.726 akcji LC,
2. Pana Mateusza Holly posiadającego 1.573.661 akcji LC,
3. Pana Krzysztofa Cicheckiego posiadającego 1.585.261 akcji LC,
3. Pretium Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiadającej 285.138 akcji LC.

Zawiadomienie stanowi, że w dniu 9 lutego 2016 r. ww. akcjonariusze porozumieli się w zakresie:
– złożenia Zarządowi Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia LC zwołanego na dzień 3 marca 2016 r. („WZ”), tj. umieszczenia w porządku obrad WZ punktu dotyczącego powołania rewidenta do spraw szczególnych;
– złożenia Zarządowi Spółki w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych wniosku o zarządzenie głosowania grupami nad wyborem członków Rady Nadzorczej LC podczas WZ;
– zadania pytań Zarządowi Spółki w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych.