RB ESPI 8/2016 | Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 3 marca 2016 r.

RB ESPI 8/2016 | Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 3 marca 2016 r.

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 6/2016 z dnia 5 lutego 2016 roku, o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 marca 2016 roku („NWZ”), z powodu braków formalnych przy zwołaniu NWZ.

Poprzedni Zarząd Spółki w osobie Roberta Kostery nie zrealizował obowiązku w zakresie publikacji wniosków, prawidłowo i terminowo złożonych przez pełnomocnika akcjonariuszy reprezentującego czterech akcjonariuszy reprezentujących łącznie 29,20% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów, w następujących sprawach:

1) żądania, w oparciu o art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umieszczenia na Walnym NWZ następującego punktu porządku obrad: powołanie uprawnionej osoby do zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień dotyczących prowadzenia spraw Spółki, w tym:
– bieżącego stanu majątkowego Spółki, w tym wyceny aktywów pod kątem ewentualnego zagrożenia niewypłacalnością,
– pożyczek udzielanych Spółce i przez Spółkę, w szczególności w ramach grupy kapitałowej, w okresie 2014-2016,
– wydatkowania środków Spółki w latach 2014-2016;

2)wniosek, w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych, o udzielenie na NWZ przez Zarząd odpowiedzi na pytania dotyczące Spółki;

3) wniosek, w oparciu o art. 385 Kodeksu spółek handlowych, aby na NWZ dokonać wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Powyższe żądanie zostało opublikowane przez poprzedni Zarząd Spółki w terminie niezgodnym z KSH, po record day, co uniemożliwiło zapoznanie się akcjonariuszy z pełną dokumentacją przy podjęciu decyzji o uczestnictwie w NWZ.

Ponadto, poprzedni Zarząd Spółki nie zamieścił na stronie internetowej Spółki projektów uchwał w zakresie powyższych wniosków.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż po zapoznaniu się z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta, zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.