RB ESPI 9/2016 | Zawiadomienie w sprawie zawarcia przez akcjonariuszy Spółki porozumienia w sprawie prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki, w tym do głosowania na Walnych Zgromadzeniach

RB ESPI 9/2016 | Zawiadomienie w sprawie zawarcia przez akcjonariuszy Spółki porozumienia w sprawie prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki, w tym do głosowania na Walnych Zgromadzeniach

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „LC”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2016 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5( i pkt 6) Ustawy.

Zawiadomienie zostało wystosowane przez pełnomocnika akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 5.754.786 akcji LC, które uprawniają do oddania 5.754.786 głosów (29,20% w kapitale zakładowym i 29,20% w ogólnej liczbie głosów), tj.:

1. Pana Mariusza Muszyńskiego posiadającego 2.310.726 akcji LC,
2. Pana Mateusza Holly posiadającego 1.573.661 akcji LC,
3. Pana Krzysztofa Cicheckiego posiadającego 1.585.261 akcji LC,
3. Pretium Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiadającej 285.138 akcji LC.

Zawiadomienie stanowi, że w dniu 17 lutego 2016 r. ww. akcjonariusze porozumieli się w zakresie prowadzenia wspólnej polityki wobec LC, tj. w szczególności w zakresie podejmowania wspólnych decyzji co do głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki.