RB ESPI 10/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB ESPI 10/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „LC”) informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2016 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Mariusza Muszyńskiego oraz Pretium Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu (podmiot kontrolowany przez Pana Mariusza Muszyńskiego, dalej „Pretium Investments”) sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 69a ust. 1 pkt 3 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 Ustawy. Zawiadomienie zostało sporządzone w związku ze zwiększeniem przez Pretium Investments udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LC i wynika z niego jak poniżej.

Obowiązek sporządzenia zawiadomienia powstał w związku z zaksięgowaniem w dniu 4 kwietnia 2016 r. na rachunku papierów wartościowych Pretium Investments 11.633.000 (słownie: jedenaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące) akcji LC w wyniku realizacji umowy kupna/sprzedaży akcji.

Przed ww. zdarzeniem Pan Mariusz Muszyński bezpośrednio posiadał 2.310.726 (słownie: dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji LC, które stanowiły 11,72% udziału w kapitale zakładowym LC oraz dawały prawo do wykonywania 2.310.726 (słownie: dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu LC (11,72% w ogólnej liczbie głosów).

Przed ww. zdarzeniem Pretium Investments bezpośrednio posiadała 285.138 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji LC, które stanowiły 1,45% udziału w kapitale zakładowym LC oraz dawały prawo do wykonywania 285.138 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu LC (1,45% w ogólnej liczbie głosów).

Przed ww. zdarzeniem Pan Mariusz Muszyński bezpośrednio i pośrednio (poprzez Pretium Investments) posiadał 2.595.864 (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje LC, które stanowiły 13,17% udziału w kapitale zakładowym LC oraz dawały prawo do wykonywania 2.595.864 (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu LC (13,17% w ogólnej liczbie głosów).

Po ww. zdarzeniu Pan Mariusz Muszyński bezpośrednio posiada 2.310.726 (słownie: dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji LC, które stanowią 11,72% udziału w kapitale zakładowym LC oraz dają prawo do wykonywania 2.310.726 (słownie: dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu LC (11,72% w ogólnej liczbie głosów).

Po ww. zdarzeniu Pretium Investments bezpośrednio posiada 11.918.138 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji LC, które stanowią 60,47% udziału w kapitale zakładowym LC oraz dają prawo do wykonywania 11.918.138 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu LC (60,47% w ogólnej liczbie głosów).

Po ww. zdarzeniu Pan Mariusz Muszyński bezpośrednio i pośrednio (poprzez Pretium Investments) posiada 14.228.864 (słownie: czternaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje LC, które stanowią 72,20% udziału w kapitale zakładowym LC oraz dają prawo do wykonywania 14.228.864 (słownie: czternaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu LC (72,20% w ogólnej liczbie głosów).

Ponadto, Pretium Investments objął 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji serii H w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 lutego 2016 r. w granicach kapitału docelowego. Poza tym Spółka nie zamierza obecnie zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy.

Brak jest podmiotów zależnych, zarówno od Pana Mariusza Muszyńskiego (poza wskazanym w zawiadomieniu Pretium Investments), jak i od Pretium Investments, które posiadałyby akcje LC.

Osoby, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 nie występują.