RB ESPI 14/2016 | Transakcja na akcjach Spółki

RB ESPI 14/2016 | Transakcja na akcjach Spółki

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2016 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Emitenta sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późń. zm.).

Z zawiadomienia wynika, że osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objęła 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki po cenie 0,10 zł za jedną akcję.

Akcje serii H zostały zarejestrowane w KRS 1 czerwca 2016 r. Zawiadomienie zostało sporządzone 6 czerwca 2016 r.