RB ESPI 15/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB ESPI 15/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2016 r. do Spółki wpłynęło sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późń. zm.) zawiadomienie sporządzone w dniu 1 czerwca przez Pana Krzysztofa Cicheckiego (Członek Rady Nadzorczej Emitenta).

Z zawiadomienia wynika, że Pan Krzysztof Cichecki w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objął 2.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki po cenie 0,10 zł za jedną akcję.

Akcje serii H zostały zarejestrowane w KRS 1 czerwca 2016 r.