RB ESPI 28/2016 | Udzielenie spółce portfelowej Tap2C S.A. pożyczki

RB ESPI 28/2016 | Udzielenie spółce portfelowej Tap2C S.A. pożyczki

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”, „LC”) informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2016 r., mając na celu wzrost wartości Tap2C S.A. z siedzibą w Szczecinie (spółka portfelowa Emitenta), LC udzielił Tap2C S.A. rocznej pożyczki pieniężnej w kwocie 125.000,00 zł. Środki te, zgodnie z zawartą umową, zostaną przeznaczone na rozwój aplikacji mobilnej Tap2C oraz bieżącą działalność Tap2C S.A.

Warunki pożyczki odpowiadają standardom rynkowym dla tego typu transakcji. Wierzytelności Emitenta z tytułu pożyczki zostały zabezpieczone wekslem własnymi in blanco wystawionym przez pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową.

Poza przedmiotową pożyczką, Spółka udzieliła Tap2C S.A. następujących pożyczek, o których mowa w raportach bieżących nr 29/2016 i 37/2016 opublikowanych przez Elektroniczną Bazę Informacji (obowiązujący w Alternatywnym Systemie Obrotu system EBI):

– 14 kwietnia 2016 r. roczna pożyczka na kwotę 145.000,00 zł,

– 24 czerwca 2016 r. roczna pożyczka na kwotę 200.000,00 zł.

Tap2C to innowacyjna technologia, która poprzez aplikację na urządzenia mobilne (również o nazwie Tap2C) pozwala łączyć treści drukowane (tekst, rysunki, zdjęcia) z dodatkowymi treściami multimedialnymi (np. audio, video, galerie obrazów) – tzw. „rozszerzona rzeczywistość”.

Właścicielem technologii Tap2C jest Tap2C S.A., w której Emitent posiada 41,25% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Zakłada się, że zwiększenie poziomu finansowania Tap2C S.A. będzie miało pozytywne przełożenie na wyniki finansowe tej spółki, a w związku z tym na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (Tap2C S.A. jest spółką stowarzyszoną wobec LC) oraz na wzrost wartości Tap2C S.A.