RB ESPI 29/2016 | Istotna informacja na temat dofinansowania w ramach programu Bridge Alfa

RB ESPI 29/2016 | Istotna informacja na temat dofinansowania w ramach programu Bridge Alfa

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2016 r. powziął informację o zakończeniu pierwszego etapu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach programu Bridge Alfa. Wniosek, który został złożony wspólnie przez Emitenta oraz dwóch partnerów (dalej wspólnie „Wnioskodawcy”) został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do kolejnego etapu proceduralnego polegającego na spotkaniu Wnioskodawców z członkami panelu ekspertów wyznaczonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Spotkanie ma się odbyć między 13 a 23 września 2016 r.

Ostateczną oceną projektu będzie ocena dokonana przez panel ekspertów po spotkaniu, o którym mowa powyżej. Projekt może otrzymać dofinansowanie, gdy:
a) został rekomendowany do dofinansowania przez panel ekspertów oraz
b) alokacja dostępna w ramach konkursu pozwala na przyznanie mu dofinansowania (kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 421.875.000 PLN).

O kolejnych istotnych etapach związanych z ubieganiem się Wnioskodawców o przedmiotowe dofinansowanie Spółka będzie informowała odrębnymi raportami.

O złożeniu wniosku o dofinansowanie w kwocie 24.000.000 PLN w ramach programu Bridge Alfa Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2016 opublikowanym przez obowiązującą w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Elektroniczną Bazę Informacji (EBI).