RB ESPI 31/2016 | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeglądu prawidłowości prowadzenia ksiąg Spółki

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 września 2016 r. Emitent zawarł umowę z PKF Consult Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (spółka wpisana na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477, dalej „PKF Consult”), przedmiotem której jest przeprowadzenie przez PKF Consult przeglądu prawidłowości prowadzenia ksiąg Spółki obejmującego:

– ocenę prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowości w zakresie zgodności z przepisami ustawy o rachunkowości i polityki rachunkowości,
– weryfikację sposobów dokumentowania zdarzeń gospodarczych i ujęcia ich w księgach rachunkowości (jakość dowodów księgowych, opis merytoryczny, ujęcie w księgach, terminowość ujęcia w księgach, zgodność kont, ujęcie podatkowe CIT, VAT),
– weryfikację obiegu dokumentów księgowych w aspekcie kompletności, akceptacji, terminowości, jakości merytorycznej,
– sprawdzenie prawidłowości stosowania przyjętych zasad wyceny w ostatnim śródrocznym sprawozdaniu finansowym,
– identyfikację słabych punktów funkcjonowania systemu rachunkowości mających wpływ na terminowość i jakość danych finansowych.

Ustalenia PKF Consult zostaną opublikowane w odrębnym raporcie. Mogą one stanowić podstawę do dokonania korekty raportów za I i II kwartał 2016 r., które Spółka opublikowała przez obowiązującą w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect Elektroniczną Bazę Informacji (system EBI) – raporty nr 30/2016 i nr 42/2016.

Zawarcie przez Zarząd przedmiotowej umowy z PKF Consult stanowiło wykonanie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki, która w ramach posiadanych uprawnień kontrolnych w dniu 1 września 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania biegłego rewidenta w celu opisanym powyżej, o czym Zarząd został poinformowany w dniu 5 września 2016 r.