RB EBI 44/2016 | Rejestracja w KRS zmiany nazwy, siedziby, adresu i statutu Spółki

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 8 września 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) dokonał rejestracji w KRS następujących zmian:

– zmiana firmy (nazwy) Spółki z Leonidas Capital Spółka Akcyjna na Tech Invest Group Spółka Akcyjna,
– zmiana siedziby Spółki, którą obecnie jest Wysoka, gm. Kobierzyce,
– zmiana statutu Spółki w powyższym zakresie (firma i siedziba) oraz w zakresie miejsca odbywania walnych zgromadzeń,
– zmiana adresu Spółki na następujący: ul. Jasna 9, 52-200 Wysoka, gm. Kobierzyce.

W załączeniu Emitent przekazuje informacje na temat zmian statutu Spółki, w tym aktualny tekst jednolity statutu obowiązujący w związku z zarejestrowanymi przez KRS zmianami.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

  Statut