RB ESPI 50/2016 | Umowy dotyczące transakcji typu M&A

RB ESPI 50/2016 | Umowy dotyczące transakcji typu M&A

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka”, „Emitent”, „TIG”) informuje, iż w dniu 11 października 2016 r. do TIG wpłynęły umowy zawarte pomiędzy Emitentem a wszystkimi udziałowcami spółki działającej na rynku wynajmu samochodów (dalej „Przedsiębiorstwo”). Na podstawie umów TIG przyjął zlecenie polegające na doradztwie w zakresie sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa, poszukiwaniu nabywcy na udziały i pośredniczeniu w transakcji ich sprzedaży. Założona w umowach cena za wszystkie udziały Przedsiębiorstwa ma wynieść łącznie nie mniej niż 45.089.000,00 zł. Umowy sprzedaży udziałów mają zostać zawarte do 30 marca 2017 r., przy czym do 31 grudnia 2016 r. TIG ma zagwarantowaną wyłączność, tj. będzie jedynym podmiotem pośredniczącym w transakcjach. Wynagrodzenie dla Emitenta jest określone procentowo i będzie naliczone od ceny transakcyjnej. Ustalania w tym zakresie, a także pozostałe postanowienia umów, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. Co istotne, umowy nie zawierają żadnych uregulowań przewidujących nałożenie na Emitenta kar.