RB ESPI 53/2016 | Pierwszy dzień notowania akcji T-Bull na NewConnect

RB ESPI 53/2016 | Pierwszy dzień notowania akcji T-Bull na NewConnect

W nawiązaniu do opublikowanego przez Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka”) raportu bieżącego nr 52/2016, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 27 października 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) podjął uchwałę nr 1124/2016, na mocy której 3 listopada 2016 r. został określony jako dzień pierwszego notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 448.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B T-Bull S.A.

Akcje będę notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „TBULL” i oznaczeniem „TBL”.

Spółka posiada 166.816 akcji serii B T-Bull S.A.