RB ESPI 57/2016 | Udzielenie spółce portfelowej Tap2C S.A. pożyczki

RB ESPI 57/2016 | Udzielenie spółce portfelowej Tap2C S.A. pożyczki

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”, „Emitent”, „TIG”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 r., mając na celu wzrost wartości Tap2C S.A. z siedzibą w Szczecinie (spółka portfelowa Emitenta), TIG udzielił Tap2C S.A. pożyczki pieniężnej w kwocie 200.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój aplikacji mobilnej Tap2C oraz bieżącą działalność Tap2C S.A.

Termin spłaty został ustalony na 15 listopada 2017 r. Warunki pożyczki odpowiadają standardom rynkowym dla tego typu transakcji. Wierzytelności Emitenta z tytułu pożyczki zostały zabezpieczone wekslem własnym in blanco wystawionym przez pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową.

Łączna kwota udzielonych przez Spółkę na rzecz Tap2C S.A. pożyczek wynosi 720 tys. zł.

Tap2C to innowacyjna technologia, która poprzez aplikację na urządzenia mobilne (również o nazwie Tap2C) pozwala łączyć treści drukowane (tekst, rysunki, zdjęcia) z dodatkowymi treściami multimedialnymi (np. audio, video, galerie obrazów) – tzw. „rozszerzona rzeczywistość”.

Właścicielem technologii Tap2C jest Tap2C S.A., w której Emitent posiada 41,25% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Zakłada się, że zwiększenie poziomu finansowania Tap2C S.A. będzie miało pozytywne przełożenie na rozwój i wyniki finansowe grupy kapitałowej Tap2C S.A., a w konsekwencji na wyniki Emitenta:

– jednostkowe w związku z potencjalnym wzrostem wartości spółki (akcji) Tap2C S.A.,
– skonsolidowane poprzez ujęcie skonsolidowanego wyniku grupy kapitałowej Tap2C S.A. (Tap2C S.A. to jednostka stowarzyszona wobec TIG).