RB ESPI 01/2017 | Farm Innovations Sp. z o.o. – zawarcie przez spółkę portfelową istotnej umowy

RB ESPI 01/2017 | Farm Innovations Sp. z o.o. – zawarcie przez spółkę portfelową istotnej umowy

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”, „TIG”) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2017 r. Emitent powziął informację, iż w dniu 30 grudnia 2016 r. Farm Innovations Sp. z o.o. (spółka portfelowa TIG, dalej „Farm Innovations”) podpisała z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu umowę, na podstawie której podmioty te będą współpracować w zakresie wymiany informacji zmierzającej do podjęcia trwałego współdziałania w celu realizacji projektów badawczo-rozwojowych, zarówno komercyjnych, jak i realizowanych ze źródeł publicznych, dotyczących następujących tematów:

– opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod zarządzania zwierzętami gospodarskimi,
– opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod monitoringu zdrowotnego zwierząt gospodarskich.

W opinii Zarządu Farm Innovations współpraca z renomowaną uczelnią będzie miała istotne przełożenie na:

– rozwój i zwiększenie funkcjonalności należącej do Farm Innovations aplikacji na urządzenia mobilne Stado.pl,
– rozpoznawalność aplikacji Stado.pl,
– wzrost sprzedaży i wyników finansowych Farm Innovations.

Aplikacja Stado.pl została uruchomiona 21 września 2016 r. Jest ona dedykowana hodowcom bydła mlecznego i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego sektora rolniczego. Jej celem jest wsparcie rolników w efektywnym zarządzaniu gospodarstwem.

Emitent posiada 40% udziałów Farm Innovations. Wyniki finansowe Farm Innovations mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta:
– jednostkowe w związku z potencjalnym wzrostem wartości Farm Innovations,
– skonsolidowane poprzez ujęcie w nim wyniku Farm Innovations (jako jednostki stowarzyszonej).