RB EBI 01/2017 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

RB EBI 01/2017 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) niniejszym przekazuje daty publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym 2017, który dla Spółki rozpoczyna się 1 stycznia 2017 r. i kończy 31 grudnia 2017 r.:

– raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. – 14.02.2017 r.,
– raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15.05.2017 r.,
– raport kwartalny za II kwartał 2017 r. – 14.08.2017 r.,
– raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 14.11.2017 r.,
– raport roczny za 2016 r. – 31.05.2017 r.

Ewentualne zmiany powyższych terminów będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”