RB ESPI 03/2017 | Farm Innovations Sp. z o.o. – zawarcie przez spółkę portfelową istotnej umowy z Politechniką Wrocławską

RB ESPI 03/2017 | Farm Innovations Sp. z o.o. – zawarcie przez spółkę portfelową istotnej umowy z Politechniką Wrocławską

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”, „TIG”) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2017 r. Emitent powziął informację, iż w dniu 11 stycznia 2017 r. Farm Innovations Sp. z o.o. (spółka portfelowa TIG, dalej „Farm Innovations”) zawarła z Politechniką Wrocławską umowę, która zakłada współpracę Farm Innovations z Politechniką Wrocławską w zakresie:

– zastosowania technologii RFID (Radio-Frequency Identification) oraz NFC (Near Field Communication) do identyfikacji zwierząt hodowlanych,
– opracowania metody i technologii pomiaru temperatury ciała zwierząt hodowlanych,
– analizy możliwości rozbudowy wyżej wymienionych technik do pomiaru innych parametrów fizjologicznych wewnętrznych lub zewnętrznych,
– opracowania prototypów urządzeń pomiarowych związanych z hodowlą zwierząt gospodarskich.

Współpraca Politechniki Wrocławskiej i Farm Innovations jest elementem realizacji strategii rozwoju Farm Innovations, która związana jest z planowanym wdrożeniem innowacyjnych systemów identyfikacji w hodowlach zwierzęcych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

W opinii Zarządu Farm Innovations współpraca z renomowaną uczelnią będzie miała istotne przełożenie na:

– rozwój i zwiększenie funkcjonalności należącej do Farm Innovations aplikacji na urządzenia mobilne Stado.pl,
– rozpoznawalność aplikacji Stado.pl,
– wzrost sprzedaży i wyników finansowych Farm Innovations.

Aplikacja Stado.pl została uruchomiona 21 września 2016 r. Jest ona dedykowana hodowcom bydła mlecznego i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego sektora rolniczego. Jej celem jest wsparcie rolników w efektywnym zarządzaniu gospodarstwem.

Emitent posiada 40% udziałów Farm Innovations. Wyniki finansowe Farm Innovations mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta:
– jednostkowe w związku z potencjalnym wzrostem wartości Farm Innovations,
– skonsolidowane poprzez ujęcie w nim wyniku Farm Innovations (jako jednostki stowarzyszonej).