RB ESPI 10/2017 | The Dust – uchwały NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji i ich wprowadzanie na NewConnect

RB ESPI 10/2017 | The Dust – uchwały NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji i ich wprowadzanie na NewConnect

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Emitent”, „TIG”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Dust S.A. („The Dust”) podjęło uchwały:

– w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego The Dust poprzez emisję nie więcej niż 145.000 nowych akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru,
– w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i serii C The Dust oraz w sprawie ubiegania się o ich wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.

Do wykonania wszelkich czynności związanych z emisją akcji serii C oraz określenia szczegółowych zasad ich subskrypcji (terminy zawarcia umów objęcia, dokonania wpłat na akcje, oznaczenie ceny emisyjnej itd.) upoważniony został Zarząd The Dust. Akcje serii C mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

The Dust jest spółką portfelową TIG, w której TIG posiada 90.000 akcji (6,74% w kapitale zakładowym).

The Dust jest producentem gier na urządzenia mobilne.