RB ESPI 21/2017 | Informacje finansowe – II kwartał 2016 r. (jednostkowe)

RB ESPI 21/2017 | Informacje finansowe – II kwartał 2016 r. (jednostkowe)

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”, „TIG”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje wyniki finansowe Emitenta (wybrane pozycje) za drugi kwartał 2017 r. oraz narastająco za dwa pierwsze kwartały 2017 r., wraz z danymi porównawczymi. Kompletny raport zawierający ostateczne wyniki i spełniający wymogi Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (dalej: „Regulamin ASO”) zostanie opublikowany za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI).

Zarząd TIG jednocześnie informuje, iż powziął informację na temat niemożności przeksięgowania środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy w pełnej kwocie wskazanej w lit. c) raportu bieżącego nr 19/2017. Wynika to z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wkładu na akcje nad wartością nominalną tych akcji (agio) nie może zostać przeznaczony do podziału między akcjonariuszy. W związku z powyższym decyzja, o której mowa lit. c) raportu bieżącego nr 19/2017 nie została wykonana i zaprezentowana w bilansie sporządzonym na dzień 30 czerwca 2017 r. Zarząd Spółki podejmie działania mające na celu przeksięgowanie kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy w maksymalnej dozwolonej kwocie, która według szacunków Zarządu wynosi 373.002,07 zł. W konsekwencji tego, zgodnie z szacunkami Zarządu, kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłaty dla akcjonariuszy, a w szczególności wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 19/2017, wyniesie 18.707.596,98 zł.

RAPORT – do pobrania