RB ESPI 26/2017 | Emisja obligacji

RB ESPI 26/2017 | Emisja obligacji

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („TIG”, „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji przez Spółkę nie więcej niż 1.500 obligacji na okaziciela serii A („Obligacje”). Cena emisyjna Obligacji równa jest ich wartości nominalnej, tj. 1.000,00 zł każda Obligacja. Maksymalna wielkość emisji wyniesie 1.500.000,00 zł.

Obligacje emitowane będą jako niezabezpieczone, jednak zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu (przydziale) Obligacji. Przedmiotem zabezpieczenia wszystkich wierzytelności Obligatariuszy wynikających z Obligacji będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na posiadanych przez Emitenta akcjach zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela serii B T-Bull S.A. (KRS: 0000579900), w ilości odpowiadającej równowartości kwoty nie mniejszej niż 150% wartości nominalnej wyemitowanych (przydzielonych) Obligacji. Najwyższa suma zabezpieczenia wyniesie 150% wartości nominalnej wyemitowanych (przydzielonych) Obligacji.

Obligacje będą oferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2015 poz. 238 z późn. zm), tj. w drodze oferty niepublicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), poprzez skierowanie imiennych propozycji nabycia do nie więcej niż 149 oznaczonych inwestorów.

Obligacje zostaną przydzielone 11 grudnia 2017 r., natomiast wykupione 11 grudnia 2019 r. Warunki emisji będą przewidywały również przedterminowy wykup.

Warunki emisji Obligacji są standardowe dla tego typu transakcji.

Jednocześnie Zarząd TIG informuje, iż w dniu 3 listopada 2017 r. uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Emitenta na przeprowadzenie przez Spółkę emisji obligacji zwykłych, imiennych lub na okaziciela, o łącznej maksymalnej wartości nominalnej nie większej niż 2.500.000,00 zł (w jednej lub wielu seriach), przy czym termin ich wykupu nie może przypadać później niż w dniu 31 grudnia 2025 r., a każda emisja (każda seria obligacji) zostanie przeprowadzona w ramach oferty niepublicznej, skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów. Zarząd Spółki został upoważniony do określania szczegółowych warunków emisji każdej serii obligacji. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła przy tym zgodę, aby wierzytelności z emitowanych obligacji były zabezpieczone zastawem rejestrowym na posiadanych przez TIG akcjach T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu.