RB ESPI 27/2017 | Wyniki finansowe za III kwartał 2017 r.

RB ESPI 27/2017 | Wyniki finansowe za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje wyniki finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej (wybrane dane jednostkowe i skonsolidowane) za trzeci kwartał 2017 r. oraz narastająco za trzy pierwsze kwartały 2017 r., wraz z danymi porównawczymi. Kompletny raport zawierający ostateczne wyniki i spełniający wymogi Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostanie opublikowany 14 listopada 2017 r. za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI).

WYNIKI FINANSOWE – JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE
III KWARTAŁ 2017 ROKU
– do pobrania