RB ESPI 1/2018 | Wyniki finansowe za IV kwartał 2017 r.

RB ESPI 1/2018 | Wyniki finansowe za IV kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje wyniki finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej (wybrane dane jednostkowe i skonsolidowane) za czwarty kwartał 2017 r. oraz narastająco za cztery kwartały 2017 r., wraz z danymi porównawczymi. Kompletny raport zawierający ostateczne wyniki i spełniający wymogi Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostanie opublikowany za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI).

WYNIKI FINANSOWE – JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE
IV KWARTAŁ 2017 ROKU
– do pobrania