RB ESPI 5/2018 | Podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży udziałów WDB HealthCare Sp. z o.o.

RB ESPI 5/2018 | Podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży udziałów WDB HealthCare Sp. z o.o.

Raport bieżący 5/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. (dalej: „TIG”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2018 r. podjął decyzję o zamiarze sprzedaży wszystkich posiadanych przez TIG udziałów WDB HealthCare Sp. z o.o. (dalej: „WDB HC”), które stanowią 100% w kapitale zakładowym tej spółki (TIG jest jedynym udziałowcem).

Powyższa decyzja podyktowana jest:

– postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., w wyniku wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (tzw. Insurance Distribution Directive – IDD): znaczącymi akcjonariuszami Spółki oraz członkami jej Rady Nadzorczej są m.in. osoby wykonujące czynności brokerskie, co na mocy ww. ustawy uniemożliwia posiadanie przez TIG udziałów agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;

– brakiem realizacji planów sprzedażowych przez WDB HC i nieosiągnięciem dotychczas progu rentowności oraz koniecznością dalszego zewnętrznego finansowania działalności WDB HC przy jednoczesnym braku zgody na wsparcie finansowe przez TIG.

W związku z porozumieniem, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 48/2016 (dalej: „Porozumienie”) i wynikającym z niego potencjalnym prawem WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „WDB”) do odkupu od TIG części udziałów WDB HC, WDB i TIG w dniu 17 kwietnia 2018 r. dokonały ustaleń stanowiących, że WDB nie będzie korzystać z ww. prawa. Porozumienie zostanie rozwiązane.

Mając na uwadze powyższe, TIG zamierza dokonać sprzedaży wszystkich udziałów WDB HC na rzecz podmiotu trzeciego / podmiotów trzecich.