RB ESPI 9/2018 | Wyniki finansowe za 2017 r.

RB ESPI 9/2018 | Wyniki finansowe za 2017 r.

Raport bieżący 9/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 maja 2018 r. Spółka sporządziła sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017 (równy rokowi kalendarzowemu): jednostkowe i skonsolidowane, które zostały zbadane przez firmę audytorską.

W wyniku prac, o których mowa powyżej, w stosunku do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 1/2018, część danych za rok obrotowy 2017 uległo korekcie.

Aktualne (zbadane) dane finansowe Emitenta za rok obrotowy 2017 / na dzień bilansowy 31.12.2017 r.:

– aktywa trwałe: 4,5 mln zł,

– aktywa obrotowe: 10,9 mln zł,

– kapitał własny: 12,5 mln zł,

– zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 2,8 mln zł,

– przychody łącznie: 1,3 mln zł,

– strata z działalności operacyjnej: -2,2 mln zł,

– strata netto: -8,6 mln zł,

– przepływy pieniężne netto razem: -1,7 mln zł,

– środki pieniężne: 0,26 mln zł.

Aktualne (zbadane) skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2017 / na dzień bilansowy 31.12.2017 r.:

– aktywa trwałe: 4,5 mln zł,

– aktywa obrotowe: 11,0 mln zł,

– kapitał własny: 12,4 mln zł,

– zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 3,1 mln zł,

– przychody łącznie: 1,4 mln zł,

– strata z działalności operacyjnej: -2,8 mln zł,

– strata netto: -8,7 mln zł,

– przepływy pieniężne netto razem: -1,8 mln zł,

– środki pieniężne: 0,30 mln zł.

Kompletne raporty roczne spełniające wymogi Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostaną opublikowane 1 czerwca 2018 r. za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI).