RB ESPI 10/2018 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 r.

RB ESPI 10/2018 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 r.

Raport bieżący z plikiem 10/2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) w załączeniu przekazuje informacje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („WZ”): ogłoszenie i treść projektów uchwał.

WZ zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r. na godz. 9:30. Odbędzie się ono w Kancelarii Notarialnej A. Romanowicz, K. Kamińska, T. Kalinowski s.c., pod następującym adresem: Rynek 60, 50-116 Wrocław.

Pełna dokumentacja dotycząca WZ dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.tigsa.pl/walne-zgromadzenie (zakładki: Relacje inwestorskie -> Walne Zgromadzenie).