RB ESPI 2/2019 | Wyniki finansowe za 2018 r.

RB ESPI 2/2019 | Wyniki finansowe za 2018 r.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”, „Spółka”, „TIG”) niniejszym przekazuje wybrane informacje finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej za 2018 r. (dane jednostkowe i skonsolidowane, niezaudytowane):

– strata netto jednostkowa: -7,51 mln zł,

– strata netto skonsolidowana: -7,58 mln zł,

– suma bilansowa jednostkowa na dzień 31.12.2018 r.: 7,45 mln zł,

– suma bilansowa skonsolidowana na dzień 31.12.2018 r.: 7,25 mln zł.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

– posiadane przez TIG akcje T-Bull S.A. i The Dust S.A. wycenione zostały według wartości rynkowej (instrumenty notowane),

– pozostałe inwestycje Emitenta zaprezentowane zostały po cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

– największy wpływ na wyniki finansowe TIG miało zmniejszenie wartości akcji T-Bull S.A. na zorganizowanym rynku,

– ujemny wynik finansowy będący konsekwencją spadku rynkowej wartości notowanych papierów wartościowych ma charakter księgowy i nie jest związany ze zrealizowanymi przepływami pieniężnymi.