RB ESPI 7/2019 | Wyniki finansowe za I kwartał 2019 r.

RB ESPI 7/2019 | Wyniki finansowe za I kwartał 2019 r.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”, „Spółka”, „TIG”) niniejszym przekazuje wybrane informacje finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej za I kwartał 2019 r. (dane jednostkowe i skonsolidowane):

– zysk netto jednostkowy: 275 tys. zł,

– zysk netto skonsolidowany: 269 tys. zł,

– suma bilansowa jednostkowa na dzień 31.03.2019 r.: 8,8 mln zł,

– suma bilansowa skonsolidowana na dzień 31.03.2019 r.: 8,6 mln zł.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

– posiadane przez TIG akcje T-Bull S.A. i The Dust S.A. wycenione zostały według wartości rynkowej (instrumenty notowane),

– pozostałe inwestycje Emitenta zaprezentowane zostały po cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.