RB ESPI 9/2019 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r.

RB ESPI 9/2019 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Tech Invest Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („WZ”), które odbyło się 28 czerwca 2019 r.:

– Pan Mateusz Holly, któremu przysługiwało 8.010.961 głosów, tj. 49,91% głosów na WZ i 23,42% w ogólnej liczbie głosów Emitenta,

– Pretium Investments ASI Sp. z o.o., której przysługiwało 5.722.676 głosów, tj. 35,65% głosów na WZ i 16,73% w ogólnej liczbie głosów Emitenta,

– Pan Mariusz Muszyński, któremu przysługiwało 2.318.726 głosów, tj. 14,44% głosów na WZ i 6,78% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.