RB ESPI 11/2019 | Wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.

RB ESPI 11/2019 | Wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”, „TIG”) niniejszym przekazuje wybrane informacje finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej za I półrocze 2019 r. (dane jednostkowe i skonsolidowane):

– strata netto jednostkowa: -609 tys. zł,

– strata netto skonsolidowana: -688 tys. zł,

– suma bilansowa jednostkowa na dzień 30.06.2019 r.: 7,1 mln zł,

– suma bilansowa skonsolidowana na dzień 30.06.2019 r.: 6,8 mln zł.

Jednocześnie Spółka informuje, iż na dzień bilansowy:

– posiadane przez TIG akcje T-Bull S.A. i The Dust S.A. wycenione zostały według wartości rynkowej (instrumenty notowane),

– pozostałe inwestycje Emitenta zaprezentowane zostały po cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.