RB ESPI 14/2019 | Wyniki finansowe na dzień bilansowy 30.09.2019 r.

RB ESPI 14/2019 | Wyniki finansowe na dzień bilansowy 30.09.2019 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. _dalej: „Emitent”, „Spółka”, „TIG”_ niniejszym przekazuje wybrane informacje finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r., a w przypadku pozycji bilansowych dane na dzień 30 września 2019 r.:

– strata netto jednostkowa: -851 tys. zł,
– strata netto skonsolidowana: -978 tys. zł,
– suma bilansowa jednostkowa: 6,9 mln zł,
– suma bilansowa skonsolidowana: 6,5 mln zł.

Jednocześnie Spółka podkreśla, że prowadzi działalność inwestycyjną, w której na dzień bilansowy:

– posiadane przez TIG akcje T-Bull S.A. wycenione zostały według wartości rynkowej _akcje notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A._,
– pozostałe inwestycje Emitenta zaprezentowane zostały po cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Pełny raport kwartalny za III kwartał 2019 r., zgodny z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie opublikowany za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji _system EBI_.