RB ESPI 4/2020 | Inwestycja spółki celowej – Vitrotest Europe Sp. z o.o.

RB ESPI 4/2020 | Inwestycja spółki celowej – Vitrotest Europe Sp. z o.o.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej _”TIG”, „Emitent”_ informuje, iż 9 marca 2020 r. zawarta została umowa inwestycyjna _”Umowa”_ pomiędzy nowopowstałą spółką Vitrotest Europe Sp. z o.o. _”Vitrotest Europe”_ a trzema podmiotami, w tym z funduszem Kvarko ASI Sp. z o.o. _”Kvarko”_ prowadzącym działalność inwestycyjną i realizującym organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt BRIdge Alfa.

Vitrotest Europe pozyskało na rozwój środki pieniężne w kwocie 1 mln zł, a Kvarko objęło 40,00% udziałów w tej spółce. TIG posiada 1/3 kapitału zakładowego Kvarko.

Vitrotest Europe zaprojektuje i wdroży nowy rodzaj syntetycznych kontroli w immunoenzymatycznych testach diagnostycznych typu ELISA.

ELISA _ang. enzyme-linked immunosorbent assay_ to jeden z najpowszechniejszych testów w badaniach biomedycznych służących do wykrywania i ilościowego oznaczania białek zawartych w badanej próbce, takich jak np. przeciwciała czy antygeny. Test stosuje się m.in. w diagnostyce na występowanie wirusów w organizmach ludzkich.

Innowacja będzie polegała na wprowadzeniu dodatkowej kontroli o niskiej awidności. Aktualnie są one praktycznie niedostępne w sprzedaży komercyjnej, ponieważ do ich wytwarzania standardowo niezbędna jest surowica ludzka pobrana od osób, które mają po raz pierwszy kontakt z patogenem, co stanowi deficyt w populacji ludzkiej. Vitrotest Europe opracowuje nową technologię, która pozwoli stosować testy o niskiej awidności bez konieczności wykorzystania surowicy.

Termin „awidność” oznacza wypadkową sił oddziałujących pomiędzy całymi cząsteczkami przeciwciał i antygenem. Niska awidność jest charakterystyczna dla wczesnej infekcji, co jest kluczowe z perspektywy wdrożenia skutecznego leczenia w odpowiednim czasie _na początku infekcji_.

W pierwszym etapie nowy rodzaj testów zostanie zaimplementowany do testów wykrywających zakażenie wirusem odry, a następnie planowane jest rozszerzanie zakresu o kolejne infekcje.