RB ESPI 16/2020 | Wyniki finansowe na dzień bilansowy 31.03.2020 r.

RB ESPI 16/2020 | Wyniki finansowe na dzień bilansowy 31.03.2020 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. _dalej: „Emitent”, „Spółka”, „TIG”_ przekazuje wybrane informacje finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r., a w przypadku pozycji bilansowych dane na dzień 31 marca 2020 r.:

– strata netto jednostkowa: -193 tys. zł,
– zysk netto skonsolidowany: 66 tys. zł,
– suma bilansowa jednostkowa: 4,2 mln zł,
– suma bilansowa skonsolidowana: 3,9 mln zł.

Jednocześnie Spółka podkreśla, że prowadzi działalność inwestycyjną, w której na dzień bilansowy:

– posiadane przez TIG akcje T-Bull S.A. wycenione zostały według wartości rynkowej _akcje notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A._,
– pozostałe inwestycje Emitenta zaprezentowane zostały po cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Pełny raport kwartalny za I kwartał 2020 r., zgodny z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie opublikowany za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji _system EBI_.