RB EBI 10/2020 | Rejestracja w KRS zmiany nazwy (ASI)

RB EBI 10/2020 | Rejestracja w KRS zmiany nazwy (ASI)

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 maja 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu dotyczącego rejestracji zmiany § 1 statutu Spółki w zakresie nazwy (firmy) Emitenta z Tech Invest Group Spółka Akcyjna na Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna. Emitent może również używać skrótów Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. oraz Tech Invest Group ASI S.A.

Dotychczasowa treść § 1 statutu Emitenta obowiązująca przed rejestracją przedmiotowej zmiany:

„1. Firma Spółki brzmi Tech Invest Group Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Tech Invest Group S.A.”

Aktualna treść § 1 statutu Emitenta obowiązująca po rejestracji przedmiotowej zmiany:

„1. Firma Spółki brzmi Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótów Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. oraz Tech Invest Group ASI S.A.”

Zmiana związana jest z wpisem Emitenta do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi („ASI”) jako wewnętrznie zarządzający ASI, o czym Emitent informował raportem nr 14/2020 opublikowanym za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (system ESPI)

W załączeniu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity jego statutu.

120723-statut-tig