RB ESPI 15/2015 | Pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki

RB ESPI 15/2015 | Pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „LC”) informuje, iż w dniu 7 stycznia 2016 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pani Julii Pajkert („Pełnomocnik”) sporządzone na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy.

Pełnomocnik poinformował, że w dniu 5 stycznia 2016 r. otrzymał pełnomocnictwo, na mocy którego został upoważniony przez spółkę Mehtilda Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska), wpisaną do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE 312063 („Mocodawca”), do reprezentowania Mocodawcy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”), które zostało zwołane na 11 stycznia 2016 r. i wykonywania w imieniu i na rzecz Mocodawcy wszelkich praw wynikających z posiadanych przez Mocodawcę akcji Spółki w ilości 11.800.000.

Mocodawca nie udzielił Pełnomocnikowi żadnych instrukcji w zakresie sposobu głosowania i uprawnił Pełnomocnika do działania według własnego uznania. Pełnomocnik nie został uprawniony do ustanawiania dalszych pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo zostało udzielone wyłącznie do udziału w NWZ, jednak w przypadku ogłoszenia przerw lub przełożenia NWZ, pełnomocnictwo pozostaje w mocy do 29 lutego 2016 r.

Pełnomocnik nie posiada akcji Spółki.

Po udzieleniu przedmiotowego pełnomocnictwa na NWZ Pełnomocnik będzie reprezentował (w imieniu Mocodawcy) 11.800.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które uprawniają do oddania 11.800.000 głosów na NWZ (59,88% w kapitale zakładowym Spółki oraz 59,88% w ogólnej liczbie głosów).

Brak jest podmiotów zależnych od Pełnomocnika, które posiadałyby akcje Spółki.

Brak jest osób trzecich, z którymi Pełnomocnik zawarłby umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu na NWZ.