RB ESPI 2/2016 | Pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki

RB ESPI 2/2016 | Pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „LC”) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2016 r. do Spółki, drogą elektroniczną (e-mail), wpłynęło zawiadomienie sporządzone w zgodzie z art. 69 ust. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

Z zawiadomienia wynika, że w dniu 5 i 7 stycznia 2016 r. Pan Dominik Putz („Pełnomocnik”) został umocowany przez czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 5.754.786 akcji Spółki do ich reprezentowania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC („NWZ”), które zostało zwołane na 11 stycznia 2016 r. Akcjonariusze nie udzielili Pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania, upoważniając go do głosowania według uznania. Przedmiotowe akcje w ilości 5.754.786 upoważniają do oddania tylu samo głosów na NWZ (29,20% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów).