RB ESPI 3/2016 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.01.2016 r.

RB ESPI 3/2016 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.01.2016 r.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 11.01.2016 r.:

– Mehtilda Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska), której przysługiwało 11.800.000 głosów (67,22% głosów na tym zgromadzeniu i 59,88% w ogólnej liczbie głosów),
– Pan Mariusz Muszyński, któremu przysługiwało 2.310.726 głosów (13,16% głosów na tym zgromadzeniu i 11,72% w ogólnej liczbie głosów),
– Pan Krzysztof Cichecki, któremu przysługiwało 1.585.261 głosów (9,03% głosów na tym zgromadzeniu i 8,04% w ogólnej liczbie głosów),
– Pan Mateusz Holly, któremu przysługiwało 1.573.661 głosów (8,96% głosów na tym zgromadzeniu i 7,99% w ogólnej liczbie głosów).