RB ESPI 11/2016 | Transakcja na akcjach Spółki

RB ESPI 11/2016 | Transakcja na akcjach Spółki

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2016 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Pana Mariusza Muszyńskiego, sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późń. zm.).

Pan Mariusz Muszyński poinformował, że podmiot bezpośrednio przez niego kontrolowany, tj. Pretium Investments Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, w dniu 4 kwietnia 2016 r. nabył 11.633.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, po średniej cenie 0,10 zł za 1 akcję. Zawiadomienie zostało sporządzone 7 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu.