RB ESPI 12/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB ESPI 12/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „LC”) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2016 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Tyos Investment Limited (wcześniej Sobiepan Holdings Limited) z siedzibą w Larnace, Cypr (dalej „Tyos”), sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy. Zawiadomienie zostało sporządzone w związku ze zmniejszeniem przez Tyos udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LC i wynika z niego jak poniżej.

Obowiązek sporządzenia zawiadomienia powstał w wyniku zbycia 11.800.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela LC, które w dniu 4 kwietnia 2016 r. zostały przeksięgowane z rachunku papierów wartościowych Tyos na rachunek papierów wartościowych osoby trzeciej – w ramach realizacji umowy sprzedaży akcji z dnia 1 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy Tyos a osobą trzecią.

Po ww. zdarzeniu Tyos nie posiada akcji LC, w związku z czym jego udział w kapitale zakładowym LC i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LC wynosi 0%.

Przed ww. zdarzeniem Tyos posiadał 11.800.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela LC stanowiących 59,88% kapitału zakładowego LC, które uprawniały do oddania 11.800.000 głosów na walnym zgromadzeniu LC (59,88% w ogólnej liczbie głosów).

Brak jest podmiotów zależnych od Tyos, które posiadałyby akcje LC.