RB ESPI 16/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB ESPI 16/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „LC”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2016 r. do Spółki wpłynęło sporządzone przez Pana Krzysztofa Cicheckiego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy zawiadomienie, z którego wynika jak poniżej.

Obowiązek sporządzenia zawiadomienia powstał w związku z zarejestrowaniem w dniu 1 czerwca 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 14.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H LC o wartości nominalnej 0,02 zł każda.

Przed ww. zdarzeniem Pan Krzysztof Cichecki posiadał 1.585.261 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji LC, które stanowiły 8,04% udziału w kapitale zakładowym LC oraz dawały prawo do wykonywania 1.585.261 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu LC (8,04% w ogólnej liczbie głosów).

Po ww. zdarzeniu Pan Krzysztof Cichecki posiada 3.985.261 (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji LC, które stanowią 11,65% udziału w kapitale zakładowym LC oraz dają prawo do wykonywania 3.985.261 (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu LC (11,65% w ogólnej liczbie głosów).

Pan Krzysztof Cichecki nie wyklucza zwiększania (ani zmniejszania) udziału w ogólnej liczbie głosów LC, jednak na dzień sporządzenia zawiadomienia plany takie nie są w żadnym stopniu sprecyzowane.

Brak jest podmiotów zależnych od Pana Krzysztofa Cicheckiego, które posiadałyby akcje LC.

Brak jest osób trzecich, z którą Pan Krzysztof Cichecki miałby zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.