RB ESPI 18/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB ESPI 18/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2016 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Pana Mariusza Muszyńskiego, sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późń. zm.).

Pan Mariusz Muszyński poinformował, że podmiot bezpośrednio przez niego kontrolowany, tj. Pretium Investments Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Wysokiej, w ramach subskrypcji prywatnej objął 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta po cenie 0,10 zł każda akcja.

Akcje serii H zostały zarejestrowane w KRS 1 czerwca 2016 r. Zawiadomienie zostało sporządzone 6 czerwca 2016 r.