RB ESPI 19/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB ESPI 19/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „LC”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2016 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Mariusza Muszyńskiego oraz Pretium Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Wysokiej (podmiot kontrolowany przez Pana Mariusza Muszyńskiego, dalej „Pretium Investments”) sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 69a ust. 1 pkt 3 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 Ustawy. Zawiadomienie zostało sporządzone w związku ze zmianą przez Pana Mariusza Muszyńskiego, Pretium Investments oraz łącznie Pana Mariusza Muszyńskiego i Pretium Investments udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LC. Z zawiadomienia wynika jak poniżej.

Obowiązek sporządzenia zawiadomienia powstał w związku z zarejestrowaniem w dniu 1 czerwca 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 14.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H LC o wartości nominalnej 0,02 zł każda.

Przed ww. zdarzeniem Pan Mariusz Muszyński bezpośrednio posiadał 2.310.726 (słownie: dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji LC, które stanowiły 11,72% udziału w kapitale zakładowym LC oraz dawały prawo do wykonywania 2.310.726 (słownie: dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu LC (11,72% w ogólnej liczbie głosów).

Przed ww. zdarzeniem Pretium Investments bezpośrednio (tym samym Pan Mariusz Muszyński pośrednio) posiadała 11.918.138 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji LC, które stanowiły 60,47% udziału w kapitale zakładowym LC oraz dawały prawo do wykonywania 11.918.138 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu LC (60,47% w ogólnej liczbie głosów).

Przed ww. zdarzeniem bezpośrednio i pośrednio (poprzez Pretium Investments) Pan Mariusz Muszyński posiadał 14.228.864 (słownie: czternaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje LC, które stanowiły 72,20% udziału w kapitale zakładowym LC oraz dawały prawo do wykonywania 14.228.864 (słownie: czternaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu LC (72,20% w ogólnej liczbie głosów).

Po ww. zdarzeniu Pan Mariusz Muszyński bezpośrednio posiada 2.310.726 (słownie: dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji LC, które stanowią 6,75% udziału w kapitale zakładowym LC oraz dają prawo do wykonywania 2.310.726 (słownie: dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu LC (6,75% w ogólnej liczbie głosów).

Po ww. zdarzeniu Pretium Investments bezpośrednio posiada 16.918.138 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji LC, które stanowią 49,46% udziału w kapitale zakładowym LC oraz dają prawo do wykonywania 16.918.138 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu LC (49,46% w ogólnej liczbie głosów).

Po ww. zdarzeniu bezpośrednio i pośrednio (poprzez Pretium Investments) Pan Mariusz Muszyński posiada 19.228.864 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje LC, które stanowią 56,21% udziału w kapitale zakładowym LC oraz dają prawo do wykonywania 19.228.864 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu LC (56,21% w ogólnej liczbie głosów).

Nie jest wykluczone (dotyczy bezpośrednio Pana Mariusza Muszyńskiego oraz Pretium Investments) zwiększanie (ani zmniejszanie) udziału w ogólnej liczbie głosów LC, jednak na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia plany takie nie są w żadnym stopniu sprecyzowane.

Brak jest podmiotów zależnych, zarówno od Pana Mariusza Muszyńskiego (poza wskazaną w niniejszym zawiadomieniu Pretium Investments), jak i od Pretium Investments, które posiadałyby akcje LC.

Brak jest osób trzecich, z którą Pan Mariusz Muszyński lub Pretium Investments mieliby zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.