RB ESPI 20/2016 | Transakcje na akcjach Spółki

RB ESPI 20/2016 | Transakcje na akcjach Spółki

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2016 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Pana Mariusza Muszyńskiego, sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późń. zm.).

Pan Mariusz Muszyński poinformował, że podmiot bezpośrednio przez niego kontrolowany, tj. Pretium Investments Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Wysokiej, na podstawie umowy cywilno-prawnej kupna-sprzedaży dokonał dwóch transakcji na akcjach zwykłych na okaziciela Spółki:

– w dniu 13 czerwca 2016 r. sprzedaż 4.900.000 akcji niezdematerializowanych serii H po średniej jednostkowej cenie 0,10 zł,

– w dniu 17 czerwca 2016 r. sprzedaż 916.500 akcji zdematerializowanych po średniej jednostkowej cenie 0,10 zł.

Zawiadomienie zostało sporządzone 17 czerwca 2016 r. w Wysokiej.