RB EBI 43/2016 | Rezygnacja członka Zarządu

RB EBI 43/2016 | Rezygnacja członka Zarządu

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 września 2016 r. otrzymał dokument datowany na dzień 5 września 2016 r. o rezygnacji z dniem 6 września 2016 r. Pana Roberta Dac ze sprawowanej przez niego funkcji Członka Zarządu Emitenta. Jako powód rezygnacji Pan Robert Dac wskazał nieprzedstawienie zakresu obowiązków, które miał wykonywać w Zarządzie Emitenta oraz brak w czasie od 15 lipca 2016 roku do dnia złożenia rezygnacji wpływu na podejmowane decyzje w Spółce. Według najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta przywołane powody są bezpodstawne.

Powyższa rezygnacja, w opinii Zarządu Spółki, nie będzie miała jakiegokolwiek negatywnego wpływu na działalność operacyjną Emitenta.

Pan Robert Dac został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. finansowo-księgowych uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 15 lipca 2016 r.