RB ESPI 32/2016 | Zawarcie przez Tap2C Polska Sp. z o.o. umowy z Decathlon Sp. z o.o.

RB ESPI 32/2016 | Zawarcie przez Tap2C Polska Sp. z o.o. umowy z Decathlon Sp. z o.o.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 8 września 2016 r. Tap2C Polska Sp. z o.o. (dalej „Licencjodawca”) zawarła umowę z Decathlon Sp. z o.o. (podmiot należący do międzynarodowego holdingu zajmującego się dystrybucją artykułów sportowych, dalej „Licencjobiorca”), na podstawie której Licencjodawca udzielił Licencjobiorcy licencji na korzystanie z technologii Tap2C.

Licencja obejmuje wykorzystanie technologii Tap2C w celu przedstawienia użytkownikom _klientom sklepów Decathlon_ treści dodatkowej _rozszerzonej_ wobec tej, która będzie przekazywana konwencjonalnymi (drukowanymi) metodami – grafika, galerie, audio, wideo dostępne na urządzeniach mobilnych poprzez aplikację Tap2C.

Tap2C Polska Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej Tap2C S.A., tj. 80% udziałów Tap2C Polska Sp. z o.o. jest w posiadaniu Tap2C S.A. Emitent posiada 41,25%-owy udział w kapitale zakładowym Tap2C S.A., która jest spółką stowarzyszoną wobec Emitenta. Wyniki finansowe Tap2C Polska Sp. z o.o. mogą mieć wpływ na sprawozdania finansowe Emitenta:

– jednostkowe w związku z potencjalnym wzrostem wartości spółki Tap2C S.A.,
– skonsolidowane poprzez ujęcie w nim skonsolidowanego wyniku grupy kapitałowej Tap2C S.A.

Aplikacja Tap2C wykorzystuje innowacyjną technologię rozpoznawania obrazu (druku), która następnie umożliwia obejrzenie dodatkowych treści multimedialnych na urządzeniach mobilnych – za pomocą aplikacji Tap2C.

Przedmiotowa umowa została zawarta na okres od 9 września 2016 r. do 9 grudnia 2017 r. (do 8 grudnia 2016 r. okres testowy) z zastrzeżeniem, że ulega ona przedłużaniu o 12 miesięcy, jeśli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o braku woli kontynuowania umowy w ciągu 14 dni przed upływem danego okresu. Ponadto stronom przysługuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.