RB ESPI 41/2016 | Przyjecie oferty nabycia udziałów spółki WDB Healthcare sp. z o.o.

RB ESPI 41/2016 | Przyjecie oferty nabycia udziałów spółki WDB Healthcare sp. z o.o.

Zarząd Tech Invest Group S.A. (dalej: Spółka), informuje iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z art. 69 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, złożone przez akcjonariusza spółki Mateusza Holly.
Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 

Załącznik nr1

Załącznik nr2