RB ESPI 43/2016 | Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

RB ESPI 43/2016 | Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Tech Invest Group S.A. (dalej: Spółka), informuje iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z art. 69 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, złożone przez akcjonariusza spółki Pretium Investments Sp. z o.o. SKA.
Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załącznik