RB ESPI 49/2016 | Udzielenie spółce portfelowej Tap2C S.A. pożyczki

RB ESPI 49/2016 | Udzielenie spółce portfelowej Tap2C S.A. pożyczki

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”, „Emitent”, „TIG”) informuje, iż w dniu 7 października 2016 r., mając na celu wzrost wartości Tap2C S.A. z siedzibą w Szczecinie (spółka portfelowa Emitenta), TIG udzielił Tap2C S.A. pożyczki pieniężnej w kwocie 50.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój aplikacji mobilnej Tap2C oraz bieżącą działalność Tap2C S.A.

Termin spłaty został ustalony na 10 października 2017 r. Warunki pożyczki odpowiadają standardom rynkowym dla tego typu transakcji. Wierzytelności Emitenta z tytułu pożyczki zostały zabezpieczone wekslem własnym in blanco wystawionym przez pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową.

Poza przedmiotową pożyczką, Spółka udzieliła Tap2C S.A. następujących pożyczek, o których mowa w raporcie bieżącym nr 28/2016:
– 14 kwietnia 2016 r. roczna pożyczka na kwotę 145.000,00 zł,
– 24 czerwca 2016 r. roczna pożyczka na kwotę 200.000,00 zł,
– 16 sierpnia 2016 r. roczna pożyczka na kwotę 125.000,00 zł.

Tap2C to innowacyjna technologia, która poprzez aplikację na urządzenia mobilne (ównież o nazwie Tap2C) pozwala łączyć treści drukowane (tekst, rysunki, zdjęcia) z dodatkowymi treściami multimedialnymi (np. audio, video, galerie obrazów) – tzw. „rozszerzona rzeczywistość”.

Właścicielem technologii Tap2C jest Tap2C S.A., w której Emitent posiada 41,25% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Zakłada się, że zwiększenie poziomu finansowania Tap2C S.A. będzie miało pozytywne przełożenie na rozwój i wyniki finansowe grupy kapitałowej Tap2C S.A., a w konsekwencji na wyniki Emitenta:

– jednostkowe w związku z potencjalnym wzrostem wartości spółki (akcji) Tap2C S.A.,
– skonsolidowane poprzez ujęcie skonsolidowanego wyniku grupy kapitałowej Tap2C S.A. (Tap2C S.A. to jednostka stowarzyszona wobec TIG).