RB ESPI 51/2016 | Dofinansowanie w ramach programu Bridge Alfa

RB ESPI 51/2016 | Dofinansowanie w ramach programu Bridge Alfa

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka”, „Emitent”, „TIG”) informuje, iż w dniu 20 października 2016 r. Emitent powziął informację o zakończeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (instytucja pośrednicząca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; dalej: „NCBiR”) oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach Działania 1.3.: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1.: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa (dalej „Bridge Alfa”).

Złożony wspólnie przez działających w porozumieniu TIG oraz dwóch pozostałych partnerów – Startit Fund Sp. z o.o. oraz fundusz inwestycyjny zamknięty utworzony przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych o ugruntowanej pozycji rynkowej (TIG i dwóch partnerów dalej łącznie jako „Partnerzy”) – projekt „Wzmocnienie konkurencyjności krajowego sektora biogospodarki rolno-spożywczej oraz sektorów leśno-drzewnego i środowiskowego poprzez wdrażanie interdyscyplinarnych rozwiązań technologicznych na etapie preseed” (dalej „Projekt”) został zarekomendowany do dofinansowania w kwocie 24.000.000,00 zł. Zgodnie z regulaminem przeprowadzania konkursu, NCBiR pisemnie poinformuje o wyniku oceny projektu oraz niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, zwróci się o dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie. O kolejnych etapach procesu Emitent będzie komunikował w odrębnych raportach.

Wartość Projektu wynosi 30.000.000,00 zł, z czego 24.000.000,00 zł jest objętych programem dofinansowania, natomiast 6.000.000,00 zł będzie stanowić wkład własny Partnerów (każdy Partner po 2.000.000,00 zł).

W ramach konkursu Bridge Alfa złożonych zostało 112 wniosków, z których jedynie 19 zostało zarekomendowanych do dofinansowania. Pod względem liczby przyznanych punktów Projekt uplasował się na czwartym miejscu (ex aequo z dwoma innymi wnioskami).

Strategia Projektu zakłada utworzenie wehikułu inwestycyjnego w postaci funduszu finansującego projekty naukowe i technologiczne mające charakter innowacji produktowej i procesowej, znajdujące się w bardzo wczesnych fazach rozwoju, reprezentujące w pierwszej kolejności branże i sektory z obszaru biogospodarki rolno-spożywczej, leśno-drzewnej i środowiskowej. Zakłada się pozyskiwanie projektów B+R (związanych z badaniami i rozwojem) z polskich jednostek naukowych (uczelni wyższych, instytutów naukowych oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk), w szczególności projektów znajdujących się na stosunkowo niskim poziomie gotowości technologicznej (dalej „Grantobiorcy”).

Działalność operacyjna będzie realizowana w ramach spółki celowej Kvarko Sp. z o.o. (dalej „Kvarko”).

Partnerzy zobowiązali się do pokrycia wkładów kapitałowych (pieniężnych) w równej wysokości po 2 mln zł każdy oraz utrzymywania stałego 33,33%-owego udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Kvarko, która będzie wspólnikiem/akcjonariuszem Grantobiorców.