RB ESPI 52/2016 | Wprowadzenie akcji T-Bull S.A. na NewConnect

RB ESPI 52/2016 | Wprowadzenie akcji T-Bull S.A. na NewConnect

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka”, „Emitent”, „TIG”) informuje, iż w dniu 21 października 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) podjął uchwałę, na mocy której 448.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B T-Bull S.A. (dalej „Akcje”) zostało wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

T-Bull S.A. to spółka nowych technologii, która z sukcesem projektuje, produkuje i dystrybuuje gry na urządzenia mobilne.

TIG posiada 166.816 przedmiotowych papierów wartościowych (15,14% kapitału zakładowego T-Bull S.A.), które stanowią dla Spółki istotne aktywo.

Wprowadzenie Akcji do zorganizowanego systemu obrotu jest istotne dla Emitenta głównie z perspektywy ich rynkowej wyceny, która będzie miała wpływ na wyniki TIG, a także ze względu na znaczące zwiększenie możliwości zawierania transakcji na Akcjach.

Zarząd T-Bull S.A. szacuje, że rozpoczęcie notowań przedmiotowych papierów wartościowych będzie miało miejsce nie później niż 10 listopada 2016 r.