RB ESPI 55/2016 | Umowa dotycząca transakcji typu M&A

RB ESPI 55/2016 | Umowa dotycząca transakcji typu M&A

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”, „Emitent”, „TIG”) informuje, iż w dniu 7 listopada 2016 r. do Spółki wpłynęła datowana na 4 listopada 2016 r. umowa, na podstawie której TIG przyjął zlecenie polegające na:

– poszukiwaniu nabywcy na wszystkie udziały spółki prowadzącej działalność usługową („Przedsiębiorstwo”),
– kompleksowym doradztwie w powyższym zakresie na rzecz Przedsiębiorstwa oraz jego udziałowców.

Wynagrodzenie dla Emitenta jest określone procentowo i będzie naliczone od ceny transakcyjnej. Ustalania w tym zakresie, a także pozostałe postanowienia umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. Umowa nie przewiduje kar. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron. W opinii Zarządu Emitenta realizacja umowy (doprowadzenie do transakcji sprzedaży udziałów) może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.